Dział pomocy technicznej Media-Tech - Informacje ogólne

Strona ta jest poświęcona aspektom technicznym produktów Media-Tech.

 • Informujemy, że większość problemów ze sprzętem można rozwiązać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Producentem.
  W przypadku napotkania problemów w użytkowaniu naszych urządzeń zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączaną do urządzenia.
 • W przypadku, gdy nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z naszymi specjalistami, gdyż większość problemów ze sprzętem można rozwiązać telefonicznie lub mailowo bez konieczności zgłaszania reklamacji.  W wielu przypadkach pozwoli to na zaoszczędzenie czasu związanego z koniecznością dostarczenia towaru do serwisu i ponoszenia ewentualnych kosztów w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji.
 •  Wsparcie dostępne jest wyłącznie dla produktów znajdujących się w bieżącej ofercie lub/i zakupionych w okresie do 24 miesięcy od daty bieżącej. Proszący o wsparcie techniczne może być proszony o przedstawienie kopii dowodu zakupu towaru którego ma dotyczyć pomoc.
 • Jeśli szukasz sterowników lub instrukcji obsługi prosimy wybrać zakładkę "Pliki do pobrania" na stronie danego produktu.
 • Kontakt ze wsparciem technicznym dla produktów Media-Tech dostępny jest pod adresem e-mail: support@media-tech.eu.
Warunkach reklamacji towaru

Reklamacja towaru

Wskazujemy konsumentom, iż na podstawie obowiązujących przepisów Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy – gwaranta, czyli producenta, importera, dystrybutora lub sprzedawcy, i dotyczy jakości towaru.

Informujemy, że Media-Tech Polska sp. z o.o. nie udziela gwarancji na produkty.

Z uwagi na powyższe  kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru na zasadzie rękojmi.

Rękojmia

Na podstawie rękojmi za powstałe wady towaru odpowiada sprzedawca. Dlatego reklamację z tytułu rękojmi konsument składa do sprzedawcy. Może się przy tym powołać na ujawnioną wadę fizyczną (niezgodność z umową) lub wadę prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

Reklamacja nie wymaga formy pisemnej, jednak pismo jest najbezpieczniejszą formą, gdyż stanowi dowód jej złożenia. W piśmie konsument może sprecyzować swoje żądanie i opisać zaistniałą wadę. Składa je bezpośrednio u sprzedającego przedsiębiorcy. Może je również wysłać pocztą, na przykład listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pamiętaj! Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. Jest on jedynie dowodem zawarcia umowy.
Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania. Nie można skrócić terminu reklamacji towarów nieużywanych w ramach rękojmi.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Produkt ma wadę fizyczną, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, na przykład telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, na przykład urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, na przykład zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takiej głębokości
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym, na przykład laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.

Wada prawna towaru oznacza, że towar:

 • jest własnością osoby trzeciej, na przykład pochodzi z kradzieży
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej, na przykład osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu, na przykład został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.

Konsument w ramach rękojmi może zażądać od sprzedawcy:

 • wymiany towaru na nowy
 • naprawy towaru
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady towaru.

Sprzedawca przy pierwszej reklamacji danego towaru może zaproponować konsumentowi inne rozwiązanie niż te wybrane przez niego, musi jednak uwzględnić następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru
 • charakter wady – istotna czy nieistotna
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.

Zasady składania reklamacji

1. Urządzenie nie wyposażone w kartę gwarancyjną producenta należy reklamować wyłącznie w punkcie sprzedaży z dowodem zakupu. Reklamowany zestaw powinien być kompletny oraz zawierać opis usterki.

2. Urządzenia wyposażone w kartę gwarancyjną producenta można reklamować w punkcie sprzedaży lub reklamować bezpośrednio w serwisie gwarancyjnym Media-Tech. Reklamowany zestaw powinien być kompletny z dowodem zakupu, wypełnioną i podpisaną kartą gwarancyjną oraz opisem usterki. Należy wypełnić formularz reklamacyjny (kliknij aby wypełnić formularz reklamacyjny), wydrukować, podpisać i dołączyć opakowania z reklamacją.

3. Reklamowany produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. O sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

4. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

a. wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,

b. usterka została  spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie 
z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,

c. usterka została spowodowana przez uszkodzenie mechaniczne produktu dokonane przez klienta.

5. W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia gwarantowi poniesionych przez niego kosztów  za czynności jakie gwarant musiał wykonać w związku z  wprowadzeniem go w błąd i zgłoszeniem niezasadnej reklamacji. Koszty za te czynności są  określone w tabeli poniżej. 
Towar po weryfikacji jest odsyłany  na koszt i ryzyko Kupującego.

6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

7. Za reklamacje niezasadne klient będzie obciążany kosztem wg. poniższego cennika.

Koszty związane ze złożeniem reklamacji niezasadnych (obowiązuje od 25 grudnia 2014r.)
Koszt zapakowanie i odsyłki sprzętu25 PLN
Diagnostyka sprzętu sprawnego75 PLN
Diagnostyka sprzętu uszkodzonego mechanicznie przez klienta50 PLN
Koszt magazynowania nieodebranego urządzenia w serwisie (po 21 dniu od dnia naprawy)2 PLN/dzień


Procedury zgłaszania szkód w przesyłkach
UWAGA!  

 • Zawsze w obecności doręczyciela przesyłki należy sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie nawet, gdy opakowanie zewnętrzne nie nosi znamion uszkodzenia.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy w  momencie doręczenia przesyłki  w obecności kuriera sporządzić dokumentację zdjeciową przesyłki.
 • W przypadku składania reklamacji samodzielnie należy wykonać następujące czynności :
 • Wypełnić elektroniczny protokół szkody który znajduje się na stronie internetowej InPost w zakładce Kontakt pod adresem https://inpost.pl/protokol.
 • Następnie, wypełnić elektroniczny protokół reklamacji dostępny pod adresem https://inpost.pl/kontakt/zloz-reklamacje.
 • Lub jak najszybciej skontaktować się sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W przypadku paczek odbieranych z Paczkomatu, przed zakończeniem procedury odbioru przesyłki należy zaznaczyć “Mam uwagi do paczki” na ekranie Paczkomatu, lub zgłosić ten fakt bezzwłocznie w Biurze Obsługi Klienta.      

 Dziękujemy za dokonanie zakupu i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w przyszłości 🙂   

Ograniczona gwarancja

Na niżej wymienione części akcesoria producent udziela 3 miesięcznej gwarancji

 •  piloty zdalnego sterowania do urządzeń
 •  akumulatory wymienne
 •  zasilacze sieciowe i samochodowe
 •  kable USB
 •  kable audio
 •  słuchawki akcesoryjne

Na niżej wymienione części akcesoria producent udziela 6 miesięcznej gwarancji

 •  wbudowane akumulatory
 •  uchwyty mocujące na szybę w produktach typu DVR
Formularze reklamacyjne/odstąpienia od umowy