Technická podpora Media-Tech – Všeobecné informácie

Táto stránka je venovaná technickým aspektom produktov Media-Tech.

  • Upozorňujeme, že väčšinu problémov so zariadením je možné vyriešiť bez toho, aby ste museli kontaktovať priamo výrobcu.
    Ak sa pri používaní našich zariadení stretnete s problémami, pozrite si návod na obsluhu priložený k zariadeniu.
  • Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, obráťte sa na našich špecialistov, pretože väčšinu problémov s vybavením je možné vyriešiť telefonicky alebo e-mailom bez nutnosti uplatnenia reklamácie. V mnohých prípadoch vám to umožní ušetriť čas spojený s nutnosťou doručenia tovaru do služby a vznikom prípadných nákladov pri neoprávnenej reklamácii.
  •  Podpora je dostupná len pre produkty v aktuálnej ponuke a/alebo zakúpené do 24 mesiacov od aktuálneho dátumu. Žiadateľ o technickú podporu môže byť požiadaný o poskytnutie kópie dokladu o kúpe tovaru, na ktorý sa má pomoc vzťahovať.
  • Ak hľadáte ovládače alebo príručky, vyberte si záložku "Na stiahnutie". na stránke produktu.
  • Kontakt na technickú podporu pre produkty Media-Tech je k dispozícii na nasledujúcej e-mailovej adrese: support@media-tech.eu.
Podmienky reklamácie tovaru

Reklamácia tovaru

Upozorňujeme spotrebiteľov, že na základe platných predpisov je Záruka dobrovoľným vyhlásením podnikateľa - ručiteľ, t.j. výrobca, dovozca, distribútor alebo predajcaa týka sa kvality tovaru.

Upozorňujeme, že Media-Tech Polska sp. z o. o. neposkytuje na produkty žiadnu záruku.

Kvôli vyššie uvedenému  kupujúci má právo reklamovať vadný tovar v rámci záruky.

Záruka

Na základe záruky na vady tovaru odpovedá predajca. Preto nárok na záruku predloží spotrebiteľ predávajúcemu. Pritom sa môže odvolávať na zverejnený fyzický defekt (nedodržanie zmluvy) príp právna vada nakúpený spotrebný tovar.

Sťažnosť nevyžaduje písomnú formu, list je však najbezpečnejšou formou, keďže je dôkazom jeho podania. V liste môže spotrebiteľ špecifikovať svoju požiadavku a popísať závadu. Predkladá ich priamo predajcovi podnikateľa. Môže byť zaslaný aj poštou, napríklad doporučeným listom s požadovaným potvrdením.

Pamätať! Predávajúci nemôže podmieniť prijatie reklamácie doručením daňového dokladu. Je to len doklad o uzavretí zmluvy.
Za vadný tovar zodpovedá predávajúci na 2 roky od jeho vydania. Lehotu na reklamáciu nie je možné skrátiť nepoužitý tovar v rukách.

fyzický defekt je nesúlad produktu so zmluvou. Výrobok má fyzickú chybu, ak:

  • nemá vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok tohto typu, napríklad telefón odpojí hovory, kastról sa vplyvom vysokej teploty rozbije
  • nemá vlastnosti, o ktorých spotrebiteľa ubezpečil predávajúci alebo reklama, napríklad zdravotnícka pomôcka nemá liečivé vlastnosti opísané pracovníkom predajne
  • nie sú vhodné na účel, na ktorý kupujúci upozornil predávajúceho pri uzatváraní zmluvy, ak podnikateľ nevzniesol námietky proti ich zamýšľanému použitiu, napríklad hodinky nie sú vodotesné do hĺbky viac ako 20 m, a spotrebiteľ pred kúpou informoval predávajúceho, že má v úmysle potápať sa nad túto hĺbku
  • bol kupujúcemu dodaný nekompletný, napríklad notebook predávaný bez nabíjačky, hoci mal byť súčasťou.

Právna vada tovar znamená, že tovar:

  • je vo vlastníctve tretej osoby, napríklad je ukradnutý
  • je zaťažený právom tretej osoby, napríklad tretia osoba má predkupné právo
  • sa vyznačuje obmedzeniami jeho použitia alebo nakladania v dôsledku rozhodnutia alebo rozsudku príslušného orgánu, napríklad bol zabezpečený v trestnom konaní ako dôkaz vo veci.

V rámci záruky môže spotrebiteľ od predávajúceho požadovať:

  • výmena tovaru za nový
  • oprava tovaru
  • zníženie ceny
  • odstúpiť od zmluvy v prípade podstatnej vady tovaru.

Predajca pri prvej reklamácii daného tovaru môže navrhnúť iné riešenie ako to, ktoré si zvolil spotrebiteľ, musí však zohľadniť tieto okolnosti:

  • jednoduchosť a rýchlosť výmeny alebo opravy tovaru
  • povaha vady - významná alebo nevýznamná
  • či bol produkt predtým inzerovaný.

Predávajúci je povinný na reklamáciu odpovedať do 14 dní.

Pravidlá podávania sťažností

1. Zariadenie, ktoré nie je vybavené záručným listom výrobcu, reklamujte len na predajnom mieste s dokladom o kúpe. Inzerovaná súprava by mala byť kompletná a obsahovať popis závady.

2. Zariadenia vybavené záručným listom výrobcu je možné reklamovať na predajnom mieste alebo priamo v záručnom servise Media-Tech. Reklamovaný set by mal byť kompletný s dokladom o kúpe, vyplneným a podpísaným záručným listom a popisom závady. Musíte vyplniť reklamačný formulár (kliknutím vyplňte reklamačný formulár), vytlačiť, podpísať a priložiť obal s reklamáciou.

3. Reklamovaný výrobok bude podrobený predbežnej kontrole, ktorou sa preverí, či závada popísaná Zákazníkom existuje a či závada nebola spôsobená vinou užívateľa. O spôsobe a termíne vybavenia reklamácie bude zákazník informovaný do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4. Práva zákazníka zo záruky automaticky zanikajú, ak:

a.závada spôsobená skratom elektrického systému, ktorá nebola spôsobená poruchou výrobku,

b. vada bola spôsobená nesprávnou inštaláciou alebo používaním výrobku v rozpore s ním 
s určeným použitím alebo návodom na použitie,

c) vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku zhotoveným zákazníkom.

5. Ak užívateľ záruky oznámi nepravdivé alebo zavádzajúce okolnosti a spôsobí ručiteľovi škodu, môže byť povinný ju opraviť. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť náklady ručiteľa za činnosti, ktoré musel ručiteľ vykonať v súvislosti s jeho uvedením do omylu a podaním neoprávnenej reklamácie. Náklady na tieto činnosti sú uvedené v tabuľke nižšie. 
Po overení je tovar vrátený na náklady a riziko Kupujúceho.

6. V prípade, že dodaný výrobok nespĺňa záručné požiadavky, bude o tom Zákazník bezodkladne informovaný.

7. Za neoprávnené reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady podľa cenník nižšie.

Náklady spojené s podávaním neoprávnených reklamácií (účinnosť od 25)
Náklady na balenie a prepravu zariadenia25 PLN
Diagnostika funkčných zariadení75 PLN
Diagnostika zariadení mechanicky poškodených zákazníkom50 PLN
Náklady na uskladnenie zariadenia nevyzdvihnutého na čerpacej stanici (po 21. dni od dátumu opravy)2 PLN / deň


Postupy pri nahlasovaní poškodenia zásielok
POZOR!  

  • Vždy za prítomnosti doručovateľa skontrolujte, či tovar nebol poškodený prepravou, aj keď vonkajší obal nie je poškodený.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné pri dodaní vyhotoviť fotodokumentáciu zásielky za prítomnosti kuriéra.
  • V prípade podania reklamácie by ste mali vykonať nasledujúce kroky:
  • Vyplňte elektronické hlásenie o škode, ktoré je dostupné na webovej stránke InPost v záložke Kontakt na https://inpost.pl/protokol.
  • Potom vyplňte elektronický reklamačný protokol dostupný na https://inpost.pl/kontakt/zloz-reklamacje.
  • Alebo čo najskôr kontaktujte predajcu pre objasnenie veci.
  • V prípade zásielok vyzdvihnutých z balíkovej schránky zvoľte pred dokončením vyzdvihnutia balíka na obrazovke balíkovej schránky "Mám pripomienky k balíku" alebo túto skutočnosť ihneď nahláste na Zákaznícku linku.      

 Ďakujeme za nákup a odporúčame využiť našu ponuku aj v budúcnosti 🙂   

Obmedzená záruka

Na nižšie uvedené príslušenstvo poskytuje výrobca záruku 3 mesiace

  •  diaľkové ovládače zariadení
  •  vymeniteľné batérie
  •  sieťové a automobilové adaptéry
  •  USB káble
  •  audio káble
  •  doplnkové slúchadlá

Na nižšie uvedené príslušenstvo poskytuje výrobca záruku 6 mesiace

  •  vstavané nabíjateľné batérie
  •  sklenené montážne konzoly na DVR produktoch
Formuláre na reklamáciu/odstúpenie od zmluvy