Media-Tech

Media-Tech

SKLEP ONLINE
WYBIERZ
Knows Your needs

Zasady składania reklamacji

1.     Urządzenie nie wyposażone w kartę gwarancyjną producenta należy reklamować wyłącznie w punkcie sprzedaży z dowodem zakupu. Reklamowany zestaw powinien być kompletny oraz zawierać opis usterki.

2.     Urządzenia wyposażone w kartę gwarancyjną producenta można reklamować w punkcie sprzedaży lub reklamować bezpośrednio w serwisie gwarancyjnym Media-Tech. Reklamowany zestaw powinien być kompletny z dowodem zakupu, wypełnioną i podpisaną kartą gwarancyjną oraz opisem usterki. Należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie http://media-tech.eu/wsparcie/formularz wydrukować, podpisać i dołączyć opakowania z reklamacją.

3.     Reklamowany produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. O sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

4.       Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

a.     wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,

b.    usterka została  spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie
z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,

c.     usterka została spowodowana przez uszkodzenie mechaniczne produktu dokonane przez klienta.

5.     W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia gwarantowi poniesionych przez niego kosztów  za czynności jakie gwarant musiał wykonać w związku z  wprowadzeniem go w błąd i zgłoszeniem niezasadnej reklamacji. Koszty za te czynności są  określone w tabeli poniżej.
Towar po weryfikacji jest odsyłany  na koszt i ryzyko Kupującego.

6.     Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

7.     Za reklamacje niezasadne klient będzie obciążany kosztem wg. poniższego cennika.

 

Koszty związane ze złożeniem reklamacji niezasadnych (obowiązuje od 25 grudnia 2014r.)

Koszt zapakowanie i odsyłki sprzętu

25 PLN

Diagnostyka sprzętu sprawnego

75 PLN

Diagnostyka sprzętu uszkodzonego mechanicznie przez klienta

50 PLN

Koszt magazynowania nieodebranego urządzenia w serwisie (po 21 dniu od dnia naprawy)

2 PLN/dzień

 

Live Chat Software