Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Media-Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Celem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE). W związku z wymogami wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych jako administrator odpowiedzialny za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby sprzedaży produktów i  świadczenia usług, obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, serwisu oraz wysyłki produktów jest Media-Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz Biurem Centralnym i adresem do korespondencji 05-074 Halinów, Brzeziny 13 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000070719.

 

Dane kontaktowe administratora Media-Tech Polska sp. z o.o.

 Z Media-Tech Polska sp. z o.o. można się skontaktować:

1. telefonicznie pod numerem: 22 760 39 99 ;

2.  pod adresem e-mail  pr@media-eu

3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Media-Tech Polska sp. z o.o. 05-074 Halinów, Brzeziny 13 B

 

Dane kontaktowe Przetwarzającego Dane Osobowe

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

1. Przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia jest spółka Media-Tech Polska sp. z o.o. oraz firmy i spółki współpracujące: Comarch S.A., ETK Januszkiewicz Cincio Bartoszewicz sp.j., Firmao Polska sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych z którą można się skontaktować:

1. pod adresem e-mail: pr@media-tech.eu

2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Media-Tech Polska sp. z o.o. 05-074 Halinów , Brzeziny 13 B, z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych".

Można się  z nami kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz dokonywania ewentualnych rozliczeń w czasie trwania umowy lub do czasu jej zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, prawa podatkowego, z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

3) marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

4) tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

5) prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, subskrypcję przez Panią/Pana biuletynu informacyjnego, udział przez Panią/Pana w konkursach, loteriach i innych wydarzeniach organizowanych przez Media-Tech Polska sp. z o.o. , korzystanie przez Panią/Pana z programów lojalnościowych, Pani/Pana uczestnictwo w profilach społecznościowych,

6) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

7) W przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Media-Tech Polska sp. z o.o. :

- Przetwarzanie danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych;

-Śledzenie i korzystanie z informacji poprzez naszą stronę internetową. Media-Tech Polska sp. z o.o.  śledzi i zbiera informacje dotyczące użytkowników w celu zaproszenia użytkownika do subskrypcji biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną oraz zakupów  wybranych produktów, które udostępniają taką opcję. Rejestrując się użytkownik pomaga nam w identyfikacji swoich potrzeb w odniesieniu do naszych produktów i usług, co pozwoli nam na lepsze dostosowanie naszej oferty do jego potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes Administratora).

8) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes Administratora).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

We wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem realizacji obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań, co pozwoli nam na lepsze dostosowanie naszej oferty do Pana/Pani potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes Administratora).

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1) podmioty przetwarzające Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów: firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam usługi i narzędzia informatyczne

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy sprzedaży lub o świadczenie usług – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy zakupach, wysyłce towaru oraz wysyłce korespondencji;

- podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, prowadzenie Biura Obsługi Klientów (call center), rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.

2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem zakupionych produktów oraz korespondencji;

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;

- podmiotom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów;

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

- firmy współpracujące z nami  świadczące usługi: drukarskie i archiwizacyjne; telekomunikacyjne; z zakresu obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej;

3) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom i organom państwowym);

4) oraz pracownicy administratora danych osobowych.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię

Obecnie nie przekazujemy i w najbliższym czasie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:

podjęcia działań na żądanie - do momentu zakończenia realizacji żądania;

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń związanych z żądaniem lub z przetwarzaniem danych osobowych;

wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych -do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Ponadto, jeżeli Pani/Pana żądanie stanowi wniosek o zawarcie umowy sprzedaży Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również przez okres niezbędny do realizacji zawarcia i wykonania umowy sprzedaży  lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową sprzedaży lub o świadczenie usług drogą elektroniczną do momentu przedawnienia roszczeń.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą składającą żądanie której dane osobowe dotyczą, okres przechowywania danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub świadczenia usług  może zostać skrócony w wyniku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych/ prawo do złożenia reklamacji

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Ponadto, jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Mogą Państwo złożyć do nas:

wniosek o:

- sprostowanie nieprawidłowych danych;

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

- ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);

- dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;

- przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);

 - W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w tym adresu e-mail przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych w ramach listy Administratora.

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach: 1) sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych

osobowych (w tym profilowania):

- jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing

bezpośredni naszych produktów lub usług – wówczas

jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania

danych w tym celu;

- Jeżeli chcecie Państwo wypisać się z listy i nie otrzymywać od nas wiadomości e-mail, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z treścią "WYPISZ" na adres wypisz@media-tech.eu , lub przekazanie tej informacji pisemnie, kierując korespondencje na adres spółki. 

- jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie

uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas

jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania

danych w tych celach, chyba że wykażemy

(a)istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń, bądź

(b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na

podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej

cofnięciem. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Media-Tech Polska sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 

Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa

dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają

Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania - dotyczy tylko osób składających żądanie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  przez Panią /Pana umowy  zakupu lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Powiadomienie o zmianach polityki prywatności

 

 

Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej administratora. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.

w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie Media-Tech  będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały zebrane.