Media-Tech

Media-Tech

SKLEP ONLINE
WYBIERZ
Knows Your needs

Nagroda Opłacalny dla smartfonu MT7007

Redaktorzy portalu overclock.pl przetestowali jeden ze smartfonów Media-Droid - model IMPERIUS 2 MT7007.

W jednym z fragmentów  recenzji czytamy: "Po­za szyb­kim, dwur­dze­nio­wym pro­ce­so­rem i ogrom­nym wy­świe­tla­czem, Me­dia­Dro­id Im­pe­rius 2 od­zna­cza się jesz­cze jed­ną, waż­ną ce­chą – po­tra­fi ob­słu­żyć dwie kar­ty SIM. Przy­znam szcze­rze, że mia­łem ogrom­ne wąt­pli­wo­ści co do te­go, w ja­ki spo­sób pro­du­cent roz­wią­zał ten pro­blem, by wszyst­ko by­ło in­tu­icyj­ne, lecz nie za­wio­dłem się."

Ostatecznie smartfon wypadł w teście bardzo dobrze, uzyskując wyróżnienie "Opłacalny".

Live Chat Software