Media-Tech

Media-Tech

SKLEP ONLINE
WYBIERZ
Knows Your needs

Wyróżnienie Polecamy dla tunera CINEMA HQ MT4160

Na Overclock.pl pojawił się test porównawczy tunerów DVB-T, z tunerem CINEMA HQ MT4160 od Media-Tech.

MT4160 został nagrodzony wyróżnieniem Polecamy, co uzasadniono w podsumowaniu: " Przede wszyst­kim mo­del ten znacz­nie le­piej ra­dzi so­bie z od­bio­rem te­le­wi­zji przy sła­bym sy­gna­le, np. z an­te­ny po­ko­jo­wej. Ob­słu­gu­je znacz­nie wię­cej for­ma­tów pli­ków mul­ti­me­dial­nych, za­rów­no fil­mów, zdjęć, jak i pli­ków gra­ficz­nych. Do­dat­ko­wo wspie­ra naj­po­pu­lar­niej­sze u nas roz­sze­rze­nie dla na­pi­sów – TXT. Wszyst­ko to spra­wia, że urzą­dze­nie jest na­praw­dę god­ne po­le­ce­nia, szcze­gól­nie oso­bom, któ­re już nie­dłu­go mo­gą stra­cić do­stęp do te­le­wi­zji na­ziem­nej."

Z testem można się zapoznać tutaj

Live Chat Software