Media-Tech

Media-Tech

SKLEP ONLINE
WYBIERZ
Knows Your needs

Wyróżnienie Polecamy dla myszki MT1072

W teście myszek opublikowanym na vortalu overclock.pl model MT1072 został wyróżniony nagrodą Polecamy. W podsumowaniu możemy przeczytać: "Er­go­no­mia oraz wy­gląd to ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne MT1072. Osią­gi my­szy oraz moż­li­wo­ści do­pa­so­wa­nia roz­dziel­czo­ści są ogrom­nym plu­sem. Przy­zwo­ita ce­na oraz kla­wi­sze funk­cyj­ne tyl­ko uła­twi­ły pod­ję­cie de­cy­zji o wy­róż­nie­niu mysz­ki za po­nad­prze­cięt­ne moż­li­wo­ści."

Test dostępny jest na stronie vortalu

Live Chat Software